Privacyverklaring

Privacy Policy

Intens ZIJN, gevestigd aan Heinsbergerstraat 20, 6171 NB Stein (LB), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van de beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing.

 

Contactgegevens:

Intens ZIJN
Marja Cleuskens-Boesten
Heinsbergerstraat 20, 6171 NB Stein (LB)
06-36542740

info@intenszijn.nl
www.intenszijn.nl

Benodigde persoonsgegevens
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Marja Cleuskens-Boesten als behandelend therapeut een dossier aanlegt. De WGBO legt haar deze plicht ook wettelijk op. Het dossier dat zij van haar cliënten aanlegt bevat een aantal persoonsgegevens, aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Intens ZIJN verwerkt de persoonsgegevens doordat cliënten gebruikmaken van haar diensten en/of omdat cliënten deze gegevens zelf aan Intens ZIJN verstrekken. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die eventueel voor de behandeling noodzakelijk zijn en die Intens ZIJN, na nadrukkelijke toestemming van de cliënt, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
Intens ZIJN probeert te allen tijde de privacy van haar cliënten te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ze zorgvuldig omgaat met de persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot persoonsgegevens. Als behandelend therapeut heeft Marja Cleuskens-Boesten als enige toegang tot de gegevens in de cliëntdossiers. Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De persoonsgegevens die Intens ZIJN verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Overige relevante persoonsgegevens die de cliënt zelf actief telefonisch, mondeling of in (online) correspondentie verstrekt of die met toestemming van de cliënt verstrekt worden door derden.
 • Gegevens over activiteiten van de cliënt op de website van Intens ZIJN (internetbrowser en apparaattype, IP-adres)
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website en/of dienst van Intens ZIJN heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Intens ZIJN kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien iemand ervan overtuigd is dat Intens ZIJN zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, kan er contact worden opgenomen met Intens ZIJN via info@intenszijn.nl. Deze informatie zal dan terstond verwijderd worden.

Doel van verwerking van persoonsgegevens

Intens ZIJN verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten voor de volgende doelen:

 • Om contact te kunnen leggen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren.
 • Om goederen en diensten bij de cliënt af te leveren.
 • Om andere zorgverleners te informeren. Dit gebeurt alleen in overleg met de cliënt en met diens nadrukkelijke toestemming.
 • Voor de administratie en facturatie. Op de zorgnota die de cliënt ontvangt staan de gegevens die door de zorgverlener gevraagd worden, zodat de cliënt de nota kan declareren bij zijn/haar zorgverzekeraar. Dit zijn naam, adres en woonplaats, geboortedatum, datum van behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, de kosten van het consult en het zorgverzekeringsnummer.

Geautomatiseerde besluitvorming

Intens ZIJN neemt nooit besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Intens ZIJN bewaart de persoonsgegevens van cliënten niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Intens ZIJN hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Het IP-adres wordt 1 maand bewaard ten behoeve van het technisch functioneren van de website.
 • Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst worden de gegevens in het cliëntendossier 20 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Intens ZIJN verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met cliënten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Intens ZIJN gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Intens ZIJN gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van cliënten onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en om deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst de website cookies die het surfgedrag van cliënten bijhouden zodat Intens ZIJN op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Cliënten kunnen zich afmelden voor cookies door hun internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan men ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op de website van Intens ZIJN worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of socialemediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Via deze link kan men zich afmelden voor cookies van Google

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Cliënten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door Intens ZIJN. Cliënten hebben ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat cliënten bij Intens ZIJN een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens waarover Intens ZIJN beschikt in een computerbestand naar de cliënt of een andere, door de cliënt genoemde organisatie, te sturen.

Cliënten kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van hun persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van hun persoonsgegevens sturen naar info@intenszijn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de cliënt zelf is gedaan, vragen wij de cliënt om een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De cliënt wordt aanbevolen om in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Dit ter bescherming van de privacy. Intens ZIJN reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een dergelijk verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Intens ZIJN werkt met een beveiligd digitaal cliëntendossier. Zij maakt regelmatig een back-up van haar cliëntenbestanden en installeert steeds de laatste versie-update van de software. Zo zorgt Intens ZIJN ervoor dat haar software optimaal beveiligd is.

Met haar boekhouder, de systeembeheerder en de onderhoudstechnicus van haar computers heeft Intens ZIJN verwerkersovereenkomsten afgesloten. Intens ZIJN begrijpt wanneer een datalek gemeld moet worden en zal daarnaar handelen. In de verwerkersovereenkomsten met haar leveranciers heeft Intens ZIJN afgesproken dat zij haar tijdig informeren als er een datalek is geweest.

Intens ZIJN neemt de bescherming van al haar cliëntgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als cliënten het idee hebben dat hun gegevens toch niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Intens ZIJN via telefoon of e-mail.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1-7-2021.

Intens ZIJN

Marja Cleuskens-Boesten