Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Intens ZIJN

Afspraken en praktische informatie met betrekking tot werkwijze behandelingen

 • De cliënt is in een intakegesprek en via de website voorgelicht door de therapeut over therapie en de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode.
 • Indien de cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolgafspraak, is er sprake van een behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 • De behandelovereenkomst is tweeledig; A. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut-cliënt. B. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld of gespecificeerd.
 • De therapeut verplicht zich te houden aan de regelgeving van de beroepsvereniging NVST, die vermeld staat in de beroepscode en het beroepsprofiel. Deze documenten zijn te vinden op de website van de beroepsvereniging www.nvst.nl.
 • De therapeut verplicht zich informatie te verstrekken aan de cliënt betreffende de behandeling, mits dit niet de behandeling zelf op negatieve wijze beïnvloedt.
 • De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoording van de cliënt.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals overeengekomen in de behandelovereenkomst, contant of per overschrijving te voldoen.
 • Intens ZIJN is opgenomen in het AGB-register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk en/of gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. De cliënt dient zelf vooraf te informeren wat zijn vergoedingsmogelijkheden zijn.
 • De cliënt kan de nota indienen bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt aan de cliënt, en de cliënt betaalt aan Intens ZIJN. Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan door de cliënt.
 • Afspraken die niet nagekomen worden en niet ten minste 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de eerste afspraak.
 • De kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.
 • De therapeut verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 • Indien de cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met de cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan de cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de behandelovereenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 • Intens ZIJN is wettelijk verplicht tot dossiervoering.
 • De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.
 • Intens ZIJN heeft een bewaarplicht van 20 jaar. 20 jaar na afronding van het proces van de behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd. Er zijn uitzonderingen. Zie website overheid. Bij kinderen geldt die 20 jaar vanaf hun 18de jaar.
 • De therapeut mag zonder instemming van de cliënt geen behandeling verrichten.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.
 • Indien de cliënt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit de behandelovereenkomst houdt of zich niet houdt aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en therapeut, kan dat ook een reden zijn om de overeenkomst te beëindigen. Evenals wanneer de therapeut van mening is dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 • Intens ZIJN heeft een vervangingsregeling met collega-therapeuten die vanuit dezelfde visie en achtergrond werken. Bij eventuele ziekte, vakantie of overlijden van Marja Cleuskens kan zo te allen tijde vervanging geboden worden. Dit gebeurt altijd en uitsluitend met toestemming van de cliënt zelf.
 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging NVST (www.nvst.nl). De therapeut is aangesloten bij Quasir en Zorggeschil. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Voordat de cliënt overgaat tot het indienen van een klacht, is het aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met de therapeut.
 • De therapie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Ze is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. De therapeut stelt het daarom op prijs als de cliënt de huisarts en/of specialist op de hoogte heeft gesteld van zijn/haar klachten.
 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van de therapie niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
 • De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheid.
 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de Wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouder(s) en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van de ouder(s) en/of het kind.
 • De cliënt gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op de cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 • De therapeut is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Heinsbergerstraat 20, 6171 NB Stein, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de trap, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Intens ZIJN

Marja Cleuskens-Boesten

1 juli 2021